Study of black keys

per pianoforte
Study of black keys
per pianoforte

2007
Durata: 3′
Prima esecuzione: International Competition Euritmia, 2008
Editore: WIKI, Milano
Premi: Primo Premio, International Competition Euritmia, 2007, Udine, Italia